Volim Просветителството во Македонија

февруари 29, 20200

Просветителството во Македонија во почетокот на XIX век граѓанската класа во Европа со својата литературна моќ и интелектуална супериорност се чуствувала повикана да го смени светот.Со нејзиниот брз развиток, созревале и условите за развивање на културно просветната дејност во Македонија. Нејзиниот интерес за градење нови цркви,манастири и училишта ја наметнува и потребата за отварање печатници за печатење на книги напишани на македонски народен јазик, во недостиг на литературен со што би дале нов правец за просветителството во Македонија. Просветителството во Македонија во 1792 година, Марко Тодорович Везгов, го потпомагал печатењето на еден буквар, за потребите на училиштата, а додека Јоаким Крчовски во период од 1814 – 1819 година во Будим, ги печати првите книги на македонски народен јазиk за просветителството.

Просветителството во Македонија по неговите стапки тргнал и Кирил Пејчиновиќ кој ги отпечатил првите оригинални македонски книги, напишани на народен – тетовски говор.Во 1838 година била отворена првата печатница во Солун од страна на Теодосиј Синаитски. Просветителството во Македонија Литературните дела создадени во првата половина на 19 век немаат уметничка вредност, нивната содржина е религиозно – просветителна, но затоа пак имале културно – историска вредност., што било оф голема значајност за просветителството во Македонија. Просветителството во Македонија Јоаким Крчовски како прв македонски просветител бил автор на пет дел : “Слово исказаное заради умирание”, “Повест ради страшнаго и втораго пришествија Христова” , “Сија книга голаемаја митарства” , “Чудеса пресвјатија Богородици” и ” Различна поучителна наставленија”.

Просветителството во Македонија неговите дела не биле оригинални. Тие се со религиозна содржина , која е преведена или преработена од други дела и затоа немаат уметничка вредност , туку само историско – литературна вредност. ” Словото ” е дел од книгата “Различна поучителна наставленија” , отпечатена во Будим 1819 година. Просветителството во Македонија при обработка на оваа тема биле користени примери од Библијата кои биле од големо значење за просветителството во Македонија. Просветителството во Македонија значењето на Крчовски се состоело во тоа што ја согледувал потребата,црковнословенскиот јазик да биде заменет со народен.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *