Volim Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј”

април 4, 20200

Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ уким.еду.мк во Скопје е првиот државен универзитет во Република Македонија, формиран во 1949 година со три факултети. Денес, тој претставува заедница на 22 факултетa, 5 научни институти и 11 придружни членки од кои 4 се јавни научни институти, а неговата дејност е уредена со Законот за високото образование и со Статутот на Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје развива студиски програми во сите научни области – општествените, техничките, природно-математичките, медицинските, биотехничките и во уметностите, а истражувачката работа, освен на факултетите, се одвива и на научните институти во состав на Универзитетот.

Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ уким.еду.мк  сликата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, конкретно, може да се претстави низ следниве бројки: Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ уким.еду.мк  во наставно-образовниот процес на сите факултети се вклучени околу 50.000 студенти од Република Македонија во сите циклуси на студии, како и повеќе од 700 странски студенти, а над 2.700 наставно-научни и соработнички кадри го изведуваат наставно-образовниот и научниот процес на факултетите и институтите.

Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ уким.еду.мк  во досегашниот развој на Универзитетот се создадени над 126.000 високостручни кадри, над 5.300 магистри и специјалисти и точно 2.923 доктори на науки од сите наставно-научни области.
Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ уким.еду.мк  во вкупната дејност на Универзитетот посебен белег имаат спортските, уметничките, информативните, рекреативните и други активности организирани во разни друштва, сојузи, клубови и слично. Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ уким.еду.мк  Toj e автономен, научен, високообразовен универзитет, кој обезбедува наставна, научна и апликативна дејност во техничките, природно-математичките, биотехничките, уметничките, медицинските и општествените науки, универзитет посветен на негувањето и на интернационалната афирмација на традиционалните обележја и вредности на македонскиот народ (македонскиот јазик, историјата, литературата и културата) и, истовремено, на негувањето на културните вредности на другите етнички заедници во РМ.  универзитет отворен за сите студенти врз основа на еднаквост и резултати, без разлика на нивното идеолошко, политичко, етничко, културно и социјално потекло. Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ уким.еду.мк  кој ја усогласува својата академска понуда со потребите на своите студенти и вработени.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *