Volim Универзитет “Гоце Делчев” – Штип

април 4, 20200

Угд.еду.мк Универзитетот „Гоце Делчев“ е основан од страна на Собранието на Република Македонија на 27 март 2007 година. Идејата за основање на универзитет со седиште во Штип е стара повеќе од 30 години. Угд.еду.мк Универзитетот „Гоце Делчев“во 2007 година започна со 7 факултети и една висока школа: Факултет за рударство, геологија и политехника, Педагошки факултет, Земјоделски факултет, Факултет за информатика, Правен факултет, Економски факултет, Факултет за музичка уметност и Висока здравствена школа. Денес, Универзитетот интегрира 13 факултети и една висока школа, воведувајќи преку 20 нови студиски програми на петте нови факултети: Факултет за медицински науки, Угд.еду.мк Универзитетот „Гоце Делчев“ Технолошко-технички факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет и Факултет за туризам и бизнис логистика. За прв ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ е избран проф. д-р Саша Митрев.

 

Угд.еду.мк Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип е организиран како најголемиот број европски универзитети. Функционира според моделот на интегриран универзитет. Угд.еду.мк Универзитетот „Гоце Делчев“раководи ректорот. Орган на управување и стручен орган на Универзитетот е Универзитетскиот сенат.
На Универзитетот студираат повеќе од 5.000 студенти и работат повеќе од 400 вработени. Угд.еду.мк Универзитетот „Гоце Делчев“ Во наредните две–три години се очекува да биде постигната бројка од над десет илјади студенти. На конститутивната седница одржана на 28.06.2007 г., Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе Одлука за избор на проф. д-р Саша Митрев  за ректор на Универзитетот. Угд.еду.мк Универзитетот „Гоце Делчев“ Универзитетот е лоциран во 11 македонски градови: Штип, Струмица, Кочани, Радовиш, Пробиштип, Виница, Св. Николе, Гевгелија, Кавадарци, Прилеп, Скопје и Берово.

 

Угд.еду.мк Универзитетот „Гоце Делчев“започна со 7 факултети и една висока школа, и тоа: Правен факултет, Економски факултет, Педагошки факултет, Факултет за рударство геологија и политехника, Земјоделски факултет, Факултет за информатика, Факултет за музичка уметност и Висока здравствена школа. Од студиската година 2008/09 г., во состав на Универзитетот се и 6 (шест) нови факултети: Угд.еду.мк Универзитетот „Гоце Делчев“ Факултет за медицински науки, Филолошки факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Технолошки факултет и Факултет за туризам и бизнис логистика.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *