Volim Gevgelija grad vo makedonija

април 3, 20200

Gevgelija  grad vo makedonija e grad vo jugoistočniot region na Makedonija, koj se naoǵa vo dolinata Gevgelija-Valandovo – okrug Bojmija, vo blizina na granicata so Grcija. Verojatno zborot Gevgelija poteknuva od turskiot zbor gölgeli, što znači mesto kade ima mnogu nijansi. Gevgelija  grad vo makedonija ovaa oblast otsekogaš bila značitelna krstosnica za patnicite i stokite koi patuvale od Evropa kon Bliskiot istok i obratno. So izgradbata na železničkata pruga Skopje- Gevgelija –Solun vo 1873 godina i avtopatot Skopje – Gevgelija, stana značaen tranziten koridor. Gevgelija se naoǵa na 64 metri nadmorska visočina i e pod vlijanie na mediteranskata klima, pred se , mediteranskoto klimatsko vlijanie na Egejskoto More.

Gevgelija  grad vo makedonija vo ovoj period, del od naselenieto se vklučilo vo odgleduvanje na svileni bubi. Postaveni pokraj važnite patišta što vodea od Solun i Dojran kon Skopje i Strumica, vo sredinata na 19 vek, Gevgelija doživea brz ekonomski razvoj. Gevgelija  grad vo makedonija spored edna legenda za pojavata na imeto Gevgelija, se veruvalo deka dojde derviš i ne sakaše da ja napušti Gevgelija, zatoa što toj mnogu mu se dopadna. Gevgelija  grad vo makedonija žitelite ne sakaa da go priznaat i rešija da go prinudat da zamine. Čuvstvuvajḱi  se lutina, dervišot počna da gi prokolnuva žitelite koi se isplašija i go povikaa nazad so zborovite gel-geri što znači da se vrati.

Gevgelija  grad vo makedonija gradot Gevgelija raspolaga so ogromen broj na kazina poradi pto i e najpoznat i najposetuvan osobeno od našite sosedi od Grcija.Gevgelija može da se pofali i so prirodni negorski banji. Ekskluzivnosta na banjite se sostoi vo lekoviti svojstva na mineralnata voda. SPA Negorski se naoǵa vo blizina na seloto Negorci, na 4km od Gevgelija.Gevgelija  grad vo makedonija hidrotermalniot sistem se sostoi od nekolku izvori i dupki. Vodeniot kapacitet na banjite e okolu 100\1 sek. Temperaturata vo različnite izvori se dviži od 36 do 50 stepeni celziusovi. Spored hemiskiot sostav vodata e od natrium sulfat , a vo okolinata na banjite ima termomineralna kal.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *